跑Online官方討論版 
遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 會員專區 | 幫助


標題: 技術/攻略區 關於"有bug加入註釋"措施的再次諮詢
♀Umi♂ (`小熊 X3)
紫飛鞋
Rank: 5Rank: 5
`Cynthia@Super [>w<]v


UID 339674
精華 0
積分 3946
帖子 2825
經驗 3946 點
讚賞 38 點
答中 0 題
週年糖果 0 粒
Bid 0 Points
回憶碎片 0 塊
閱讀權限 37
註冊 2009-7-31
角色 小熊座一Umi
伴侶 JK8620
組織 超級"SuPeR
物品 18 件
星Go包!x1活動忠實支持者x1奔出滿Fun紅色碎片x1奔出滿Fun橙色碎片x1奔出滿Fun黃色碎片x1

來自 Happy Swing~(00)v
狀態 離線
發表於 2012-11-4 20:29 資料 主頁 短消息 加為好友

回復 #56 好野要分享 的帖子

其實睇左咁多回覆, 你只不過係針對阿望對bug既判斷...跑Online官方討論版#{0C5w(o*}3u&w7A5i
如果你有咁多不滿, 做咩唔提出建議, 而係到嘈...跑online6M H;D'H"s;a
你又唔提出建議咁又有咩用?
(Q-~,m+B7L0U跑online阿望被人簡做版主咁一定有佢做到既理由, 官方應該想改善技討先會有呢D諮詢....k)G'F6}4P&Y'n$R
加上上次既諮詢有玩家反映先會有咁既措施, 你個時又唔講, 到依家先嘈?!
+}6o&r%{!F#R$n4d跑online你咁多意見, 又做唔到版主, 就話呢樣個樣, 一味只係攻擊阿望, 咁會解決到呢個問題咩?

頂部
馬高` 
*幻想世界﹏- - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 465693
精華 1
積分 19846
帖子 10632
經驗 19846 點
讚賞 1165 點
答中 0 題
週年糖果 5 粒
Bid 0 Points
回憶碎片 20 塊
閱讀權限 85
註冊 2011-12-31
角色 l0vEy0u200
伴侶 幻vbv
組織
物品 47 件
橙色小丑印章x2黃色小丑印章x2迷彩訓練營徽章x1
來自  *幻想世界﹏-
狀態 離線
發表於 2012-11-4 20:59 資料 短消息 加為好友

跑Online Facebook專頁


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 18:47 發表
"E"J;b/N9^3f9D4}2\跑online你要執正字一定要講"bug" 好囉我宜加講緊bug 唔講外掛
;|6_.x4W'_#C"?跑online>>我仍然想講主觀同客觀既問題<<-E9?!Z.w%n/Z's;W5^:v
.y7P*L0t3k9}9`5v
不過我唔知版主一年會諮詢幾多次1r$L6c5^%n#g:t(g
假若有一日 "高級bug"被當做外掛
%M)f0z-V5Q9j就唔會再有關於外掛判斷問題既諮詢
'P%y)t$G E(S跑online因為版主對自己判斷有絕對信心
9R;y$K3A"H:I8i跑online你唔搞強權 強權仍然會黎搞你 他朝一日既問題

forum.talesrunner.com.hk5d*Q)v/p+@%^
%B-V3H0a!R-@-g1M
那些高級BUG是指什麼?
:H7A;w |"M9m;E%J4|我諗 阿望 亦唔會亂咁黎既。跑Online官方討論版)O.e+g!z6i A1I6L
您唔好當 個官方版主 係傻 / 戇直直。
-y0C+h6@-H-A&pforum.talesrunner.com.hk/_+G6\*n0I!o
你所假設既野 如果係 他朝一日 發生,
3B/j3x*u,\8d/`5G)^ q4k跑Online官方討論版自然會有 會員 反映 / 表態。
/h)m*Z ]4d6k,d m1P&R;y跑online跑Online官方討論版3w"}5v7T7\;G3z4O+s
版主對於自己判斷 堅持己見,跑online!J*S!?3{1P2E0{1e
而 唔理會 / 唔顧及 會員既意見 / 感受,跑Online官方討論版#S2l;W9C!t
會員亦自然 唔會再喜歡 該版主 以及 該討論區,
4g6g1A"J$S6w#wforum.talesrunner.com.hk只會 與其管治荒廢的版主 + 不討人喜歡的 技術/攻略區 共同滅亡,
(y3U"M*f#h:S無人會再 喜歡 您所講 假若那一天 的 技術/攻略區 而 發帖 / 拍片。

6x2B1R4q l*^6N/H
"?5o!L*?/o A:p
(P*N1x4f-P"K7\ Y[ 本帖最後由 馬高`  於 2012-11-4 21:06 編輯 ]

頂部
馬高` 
*幻想世界﹏- - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 465693
精華 1
積分 19846
帖子 10632
經驗 19846 點
讚賞 1165 點
答中 0 題
週年糖果 5 粒
Bid 0 Points
回憶碎片 20 塊
閱讀權限 85
註冊 2011-12-31
角色 l0vEy0u200
伴侶 幻vbv
組織
物品 47 件
橙色小丑印章x2黃色小丑印章x2迷彩訓練營徽章x1
來自  *幻想世界﹏-
狀態 離線
發表於 2012-11-4 21:21 資料 短消息 加為好友

跑Online Facebook專頁


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 21:06 發表 跑Online官方討論版4Y6c,P5J)I/a

6?6H(\3o3x0p5a%g跑online0秒爆 改帖唔係亂黎?
*L3K+C)] ~1|forum.talesrunner.com.hk無人諗過佢連0秒爆都計bug跑online,s;V8T"]5o3j X/|:h(U
無人諗過佢會改帖

4g6T1Z)T0I&w4}forum.talesrunner.com.hkam i right?
1K3l4G7j*Z.Pforum.talesrunner.com.hk.y&g,`5P%n%x&a!M
bug 可能扣分 同鎖帖 我唔知阿望會改個版規改成點
(~-@5z.S.~:V:B但外掛的話 宜加已經係禁言處理
/l#{!i ^,m+@跑Online官方討論版禁左言你點反映你既不滿呢?forum.talesrunner.com.hk4G p:I(^4x*E&_
去到外掛與技術交界'O.y%L(n)~ d&?
人體係1個例子 icegiant 係第2個例子
'e!n(W,?1g*r%Z"`!m又點判斷?
(B-[(v(O2T5Z9g&x
-`+W/u"O-Z#g!X.r${'j&m我無話佢唔理我地感受
;C6e)m/_;w6Z3_$s)a每人表達方法都唔同
+w)s5B2j-^8g6z跑online我鐘意行偏激路線 thats all

*q6s)F7a!t0M&rforum.talesrunner.com.hk
$n.M.P,N"z!`)R%`跑online0秒爆 改帖 的確佢係無必要改帖標明,(我係最早個個講v_v)forum.talesrunner.com.hk7~#B/X&s%S6d3z%@7O:G
佢事後都開番呢個帖檢討番啦,
9V2i7s6u$o"Y7A"r3N(c-{'~跑Online官方討論版係~佢可能做錯左,"c)C+X#^8x1[2K!z
但唔洗怪佢嫁,跑online+C/Z%x%H-Z
佢都係人黎姐,*U)z5F-M4c#{.T
人總會有錯。

&v*\#B0S;m1}.i/Z7X.R跑Online官方討論版
1E8a,Y/l.o;h:T1W跑Online官方討論版事實我好早同阿望講過,
,T0e%d/m:K技討 係無明確 影片版規的,
6[0H4y.H0y:T(如:官方討論區有壇規一樣)
+i t,I"Z#S-h"U ] P所以個d扣分規條,跑online0C9c6A*c1]2H+i5e%k
係唔清楚 、 唔全面。
,d$U*V6G$o跑online我曾經問過 點解官方唔訂立一套影片準則介定所有bug / 外掛 / 技巧,(點樣扣分、扣分理由等等處理方法) v'M&a3[5O"j
阿望話 官方管理員 指派得 阿望 做版主,
,Y0H3|2o)D8S*y#eforum.talesrunner.com.hk就不必操勞 官方管理員 等等‧‧‧理由
-\8x$v,L!J*I7W跑Online官方討論版(個個帖255左,意思可能有偏差)*如果有得睇番就好=_=

6G)[8y3D3R,f.w&l
9I;H.Z"['}(v跑Online官方討論版6]2H2b)}%c
[ 本帖最後由 馬高`  於 2012-11-4 21:26 編輯 ]

頂部
馬高` 
*幻想世界﹏- - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 465693
精華 1
積分 19846
帖子 10632
經驗 19846 點
讚賞 1165 點
答中 0 題
週年糖果 5 粒
Bid 0 Points
回憶碎片 20 塊
閱讀權限 85
註冊 2011-12-31
角色 l0vEy0u200
伴侶 幻vbv
組織
物品 47 件
橙色小丑印章x2黃色小丑印章x2迷彩訓練營徽章x1
來自  *幻想世界﹏-
狀態 離線
發表於 2012-11-4 21:42 資料 短消息 加為好友


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 21:34 發表
7^5o9y%~)w2R!n.j就係因為所有野都用呀望自己1個既判斷
&w,I D/V5o"b,I8T:`跑online先會有今次0秒爆=bug既鬧劇3`4a0R(O)P1v
改帖主流意見係點有眼睇 唔多講跑Online官方討論版1k8W.u2R/E:u3E
5o!}6@5C;p1f*p9[
所有野都係基於阿望一人判斷之上跑online9G$f-t"J2h(H6T
你講得岩呀跑Online官方討論版;V9c+K0^$^1@5r%Q7j
佢都係人 一定有誤判
!P*@*a'}.I9H誤判咁點?forum.talesrunner.com.hk1m(V$B)^:y
跑online"Z&l6R3e(@-q.L,j6]7C
宜加我唔係問緊佢點判斷?跑online&t3w/M7c)X1?.Q:m+f%l!?&H
唔挑戰得既版主 同ML講既政府保皇有乜分別
,l'f4J3v2Xforum.talesrunner.com.hk
9j2H*]+A&Z4i跑online~(開始離題區)~
/T0j1y"|0Q-i7T跑online外掛又點計呀跑Online官方討論版%O$K$y5V2v+y+@1t7t%h9Q
你話直接沖終點我就可以分得到
!|*X8k&W5B%x*m$`!Q*W跑online偽裝dj呢?$e*G6Z3P!R,q1@1P
假dj真外掛呢?
2p1l5y1V8D1T8R跑online

9A0S;g)_2{'t呢堆野應該問番 官方管理員 / 官方。
*{9~9u H!o5P2]8j-j跑online問我都無用v_v跑online:U"@.i-L,?0t&y'L
我又唔係遊戲代理 / 個方面既專家v_v

頂部
ianfunghk (Luck~)
頭文字DJ - 版主
Rank: 5Rank: 5
點DJ?你用文字寫到你點行路嗎? . ...


UID 83160
精華 0
積分 7180
帖子 5688
經驗 7180 點
讚賞 215 點
答中 0 題
週年糖果 0 粒
Bid 0 Points
回憶碎片 0 塊
閱讀權限 85
註冊 2007-6-18
角色 人體飄移
伴侶
組織
物品 1 件
專業討論區會員x1
來自 香港
狀態 離線
發表於 2012-11-5 01:09 資料 短消息 加為好友
回復 #51 @kb跑人 的帖子

可能你睇留左我係話曾經+聽人講過跑online4a;T!e"e'Q&M"B*?"d%A
明顯唔係我本人現在既立場啦
2x8J2G'k6K我估你睇留左以為我反對版主啦跑online1]0q#F7{1h/Z
錯啦,我只係想佢中性D
%d(d$O:w x1G6q:Z2l跑Online官方討論版forum.talesrunner.com.hk"i'`,V6`4i&[-y1j
其實我既建議我覺得幾好丫
0X4V4o)U3H!~2}跑online中性咁寫我用過零秒爆#Z&E0q7s9q/I5t0V J&i
咁如果我用過就係事實丫
8w4q1n G:F7L&M6?跑Online官方討論版咁寫出黎就方便讀者唔洗播片都知道大約內容係咩
,n#N"S)b0f&g&|7Z跑Online官方討論版唔Buy既咪唔洗睇囉forum.talesrunner.com.hk'W"F.N5g4P7_
Buy既咪睇下學下人邊個位做到零秒爆囉
p4d;Q;K+c$P-J1s跑online4l*h#@1P&h&@9T
如果立場係中性的話5b:~9[8H1N0m
我覺得寫我用左六十下DJ無問題'\!i&b&r:](Z3z6F+f
睇個個覺得係無可能咪唔好睇囉跑Online官方討論版'E"l/H8E1^
forum.talesrunner.com.hk2|8h$n,w.u"b,Z#j;M
覺得有可能既咪當係人生目標咁入去睇下囉
/i5z0u!I0B%~9r&}跑online宜家有人五圈DJ啦
,b*x&U6s6|8T跨欄都有人三圈到啦跑online*p!@7h7n1]3~/D9v/r
可能就係睇到有其他人都做到跑online*i2?2q#Z8d(z0R3J:B&u:z3Q
自己都要做到
;O/g(b:@.Q#j跑Online官方討論版咁都係對某D人黎講有睇既價值呀


跑online-人體飄移DJ影片合集

最快 DJ 最多 最神 破記錄 極速競賽 記錄 簡易叔叔 跨欄 跑神之腿 最勁 Dash Jump 神人 最強 勁 人體 極限 簡易跨欄 神手
頂部
@kb跑人 (煦)
深藍天使鞋
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
五年中手的生涯


UID 296137
精華 0
積分 16269
帖子 18944
經驗 16269 點
讚賞 665 點
答中 0 題
週年糖果 0 粒
Bid 0 Points
回憶碎片 0 塊
閱讀權限 50
註冊 2008-12-22
角色 kb跑人
伴侶
組織
物品 38 件
阿里巴巴勳章x13週年生日勳章x1我要騎乘!x1賤兔小丑勳章x2夏水戰
夏日戰x1擊敗版主之証x1抵抗邪惡的證書x1殘舊的鎖匙x20惡魔勳章x1
狀態 離線
發表於 2012-11-5 19:15 資料 短消息 加為好友 添加 @kb跑人 為MSN好友通過MSN和 @kb跑人 交談


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 18:47 發表
7F%_8g3b8h6C,q
:M2M;Z9E$`%\0T你要執正字一定要講"bug" 好囉我宜加講緊bug 唔講外掛
"H*w!p!T%z-P#V:b>>我仍然想講主觀同客觀既問題

跑online2X3F&B-I"x7O3j
毫無情感判斷=客觀跑Online官方討論版0M/e#?#j$L3e/K-Z.p
系統上的設定=客觀
(t7q&`*V%I我見到既係反車流程入面跑Online官方討論版 {2b)U9H2L
1.撞石角色硬直=系統設定-i&x*f.k }&D)C/f7W/T6V#J
2.由於硬直狀態可被石推高=系統設定
-w"h0J1A!I9m6u"b跑online3.天花與車頂之間有空間=系統設定forum.talesrunner.com.hk0y3s7\.w(r!d&l
憑這三點而言,跳車合符系統設定
,f/s0].Y%P;Fforum.talesrunner.com.hk跑Online官方討論版/a!~*P)i0@&h
再講,你引用官方簡介做例子,其實完全唔客觀5@9l4U*n3v,D3H
小心避過車,火球,小心踩到"X"  通通官方都有講過
#Q!@ @:{ p跑Online官方討論版咁撞石玩爆又係BUG?
/t/F5K(y'\#B;N%h(]8f跑Online官方討論版再講反0爆,我個人認為0爆係一種技巧,而且都係BUG
6w7g8o8d#g/A"t7m-C/P跑online系統設定=爆火時有需做動作的TIME LAG/K/Y:r9f-O1^
0爆到,係因為"掉下"、"復生+頂頭"等等的系統設定
,d$a9K-L"d覆蓋左"爆火時有需做動作的TIME LAG"跑Online官方討論版)R$^;d$R1x5W0l(Z5[.w
"覆蓋"的發生就係2項動作的衝突跑online#M#d3o%|+l%b2Z Y,H
所以係BUGforum.talesrunner.com.hk.o-[#\+X)J0x9B!]

3@2w+C&Z*z7|"`,D跑online我認為閣下所講既並非客觀與主觀forum.talesrunner.com.hk$Q*x a-T6l9m&N7}
而係玩家與玩家之間主觀的觀點差異
"T;T"P-K'P8y"M/n!H%F3[跑online換句話講係價值觀的問題
!^6g-q(c.d:_.Y"u&n跑Online官方討論版跑Online官方討論版#p/z!J;^4J&a

QUOTE:
原帖由 ianfunghk 於 2012-11-5 01:09 發表 跑online%K-X4N:i3?&W
可能你睇留左我係話曾經+聽人講過
*S0D2?9{*Z7P!@7Y I"p明顯唔係我本人現在既立場啦
+i'W1{)E1D&C5x2[forum.talesrunner.com.hk我估你睇留左以為我反對版主啦 G:?%b-v/}%Q4Z,X&]$h"S
錯啦,我只係想佢中性Dforum.talesrunner.com.hk;A6m)b2?'~8j4X9e(r

:Z%e&~(t+I;y$G%i8C跑online其實我既建議我覺得幾好丫
.h"c7E$f/@,Q"T l8A.V跑online中性咁寫我用過零秒爆跑online1n&|6F-z(Z"F&z
咁如果我用過就係事實丫forum.talesrunner.com.hk&r(F0Z7b b3[%n:V
咁寫出黎就方便讀者唔洗 ...

跑online/O7p;o;}'W-g'Y&?
我仲諗左陣你做咩要覆我-_-
&G&S7{/Y:F+i1M"q'r&?跑online我諗係我搞左D誤會出黎4K"]5{#V6B!Q3k!V

5S)y2G8u(R5c8p.[:H跑online解釋番,句野唔係向你做任何既指控的~_~/L"?*h,{&w&y:Y#V#p0T#y
我單純係借"DJ是BUG"E個極端例子
&f8{%I#p#U4A$^2c3B9V'T/v跑Online官方討論版黎反映每次技討的討論都會發生極端化的意見分歧情況~_~%m!n7k:U(Q,q'Y6m6B
唔係對任何人講跑online7X u:t3d-B6Z0k6V0Y
跑online6_9M(e/E1U/{8d
同埋拎左你黎舉例唔好意思~_~
-_#Q2g3s/^ ~,c跑online同樣個例子無任何眨意8O/o5m0P7b/@,P0_8t
forum.talesrunner.com.hk/L&z S-t#F(x-`
[ 本帖最後由 @kb跑人 於 2012-11-5 19:19 編輯 ]

按圖入內~[SHOP]民間交易區專業品牌
頂部
Eclipse蝕
紫拖鞋
Rank: 3Rank: 3


UID 437109
精華 0
積分 544
帖子 272
經驗 544 點
讚賞 49 點
答中 0 題
週年糖果 0 粒
Bid 0 Points
回憶碎片 0 塊
閱讀權限 23
註冊 2011-4-25
角色
伴侶
組織
物品 等待更新
來自 Taiwan
狀態 離線
發表於 2012-11-6 11:48 資料 短消息 加為好友
對於bug的定義 要問韓方跑online*u*x!v$P9u1e#n
跑online/U5b7W%N*k+Y L
但對於加入註釋這點我不大同意跑online*b7Q*U7X*z

9X.A3k:r'o9L-g跑Online官方討論版首先 版主已經對bug都下了定義
~4|&r5\1F$t'T%c S跑online
4b(e1{ {7D9q$sforum.talesrunner.com.hk然而韓方卻不一定是照著你的定義
%E,W5o*s#u/r(n%cforum.talesrunner.com.hk跑Online官方討論版6U;T)z ~$s;F$t
因此去補充所謂使用bug類型的技巧這點本身就有爭議跑online3U-R/a1K4j1o$x

!U&j2P3l-u2J/p:j跑online就0秒爆還有DJ來講跑Online官方討論版3m*F h;J#t;}6Q"q
跑Online官方討論版1I8m'S!k3f+a9m;R
bug如果是指系統必然造成的漏洞跑online,v/w*y4U7l4e:E'd"C/s

n7V6R&@5R/L1o$N(z4T跑Online官方討論版那麼漏洞又該怎麼定義?一般結果?抑或是不合常理的結果?
9s.`%C.V*k*h&F
,f's:Z'S2F"d2Q6U跑Online官方討論版二段跳本身就是一個在現實生活裡面不可能發生的東西(i.e. 不合常理)
0g:v*D7K0\&`*V1p1Q1X#~"w+N$l1n8k&t'V
那麼又要怎麼去定義甚麼叫作合理,甚麼是不合理?
9w3D.F#^8K&G)m*Y!J.d.S&k3o4s
難不成所有的技巧都是BUG?很明顯矛盾吧?跑online;i$s#b6Y%o5x7M

8f4Y#\;\4N1B1H-D&W!}2P跑Online官方討論版如果0秒爆真要修正 難不成人可以騰空站著?
!@)u&h+m:K*B
+w(M:i&?,c/R跑online---------------------------------------------------------------------------------
5_:N#H&s)w&D1M;Q#[跑online跑Online官方討論版4R'A:`2H*T
然而bug裝很明顯就是bug
5A"a2D3L9d%u m&},q)o4|$n']forum.talesrunner.com.hk
:_-L0Y#r$m,N原因簡單 雅琳裝是一件式裝備
%h/q k%G;_*a跑online跑online:?3Q(F'P"F5}+U
怎麼可能人物套上雅琳又能穿下衣和鞋子?
-Q2B&s'z$I2k4D1L-e N
,I \;d B&u;R跑online再者,作為一個新地圖攻略的發表人forum.talesrunner.com.hk8_/\1T'q6o;i8?'A

#?1S*j3s&A9t7X跑online怎又希望自己的帖子被版主冠上莫名其妙的「罪名」?
5b)W8Z3m;Z#l跑online7p#}+N/k'p.D2f)b#z1?2~
版主固然要執行版規跑online$S3Z:f9K2} {.[

$L!t"g;E4L+{跑online但也要先取得大家的共識才行的吧?forum.talesrunner.com.hk6X7~3L'\0b(s
forum.talesrunner.com.hk1i)k"H&Y t,x:H
----------------------------------------------------------------------------------跑online5A6?:U2T,j S,X @.J(K

9R0n q%@%f最後 辛苦你了版主

頂部


當前時區 GMT+8, 現在時間是 2016-7-29 00:19

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 1.586827 second(s), 6 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 聯繫我們 - 跑Online官方網頁 - Archiver