跑Online官方討論版 
遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 會員專區 | 幫助


標題: 技術/攻略區 關於"有bug加入註釋"措施的再次諮詢
♀Umi♂ (`小熊 X3)
紫飛鞋
Rank: 5Rank: 5
`Cynthia@Super [>w<]v


UID 339674
精華 0
積分 3946
帖子 2825
經驗 3946 點
讚賞 38 點
答中 0 題
Bid 0 Points
閱讀權限 37
註冊 2009-7-31
角色 小熊座一Umi
伴侶 JK8620
組織 超級"SuPeR
物品 18 件
星Go包!x1活動忠實支持者x1奔出滿Fun紅色碎片x1奔出滿Fun橙色碎片x1奔出滿Fun黃色碎片x1

來自 Happy Swing~(00)v
狀態 離線
發表於 2012-11-4 20:29 資料 主頁 短消息 加為好友

回復 #56 好野要分享 的帖子

其實睇左咁多回覆, 你只不過係針對阿望對bug既判斷...
9]:I:S.`"y$F+aforum.talesrunner.com.hk如果你有咁多不滿, 做咩唔提出建議, 而係到嘈...跑Online官方討論版;L(}-r/? t:h(l8f"c-N%J4C
你又唔提出建議咁又有咩用?跑online1D)o#D2p/_"k'e$_
阿望被人簡做版主咁一定有佢做到既理由, 官方應該想改善技討先會有呢D諮詢...5r%s*d8E#}-f(U.t6n
加上上次既諮詢有玩家反映先會有咁既措施, 你個時又唔講, 到依家先嘈?!
8|;x"G"E(c!]*d你咁多意見, 又做唔到版主, 就話呢樣個樣, 一味只係攻擊阿望, 咁會解決到呢個問題咩?

頂部
馬高` 
*幻想世界﹏- - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 465693
精華 1
積分 19858
帖子 10646
經驗 19858 點
讚賞 1166 點
答中 0 題
Bid 0 Points
閱讀權限 85
註冊 2011-12-31
角色 l0vEy0u200
伴侶 幻vbv
組織
物品 等待更新
來自  *幻想世界﹏-
狀態 離線
發表於 2012-11-4 20:59 資料 短消息 加為好友

跑Online Facebook專頁


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 18:47 發表
2Y;c$V#C5d'A7S$I-c你要執正字一定要講"bug" 好囉我宜加講緊bug 唔講外掛's!D:]0g:N1J9s!P2G
>>我仍然想講主觀同客觀既問題<<跑Online官方討論版8T#s-R.p&E

#~:k9|6K:@+g不過我唔知版主一年會諮詢幾多次forum.talesrunner.com.hk#K'j"r*J7\3f0?#R)h
假若有一日 "高級bug"被當做外掛跑online:@7r6f*j+J.v5q
就唔會再有關於外掛判斷問題既諮詢
,C.w5J#[6}'j$Hforum.talesrunner.com.hk因為版主對自己判斷有絕對信心(X&F/z.f2X7P
你唔搞強權 強權仍然會黎搞你 他朝一日既問題

'j(T)` l!?!z-Cforum.talesrunner.com.hk
0p9F U:g;O'S-B;s跑Online官方討論版那些高級BUG是指什麼?
.w(r-~5~3{$e4L;R2g8z我諗 阿望 亦唔會亂咁黎既。*V$J1P(l3`%`*[#n
您唔好當 個官方版主 係傻 / 戇直直。
!]9f;r"n6?6E%g-~)t跑online
+A-o+k3h1V#s%Q:hforum.talesrunner.com.hk你所假設既野 如果係 他朝一日 發生,
*g#|&e&K/S3V*S跑online自然會有 會員 反映 / 表態。
/z/a Q*P+q&j#X
0m+q6[2l-f5R&E#b6O跑online版主對於自己判斷 堅持己見,
6O7K4k%E'J(\;U)G6u*P4\跑online而 唔理會 / 唔顧及 會員既意見 / 感受, p+}.T5Z;_ ^
會員亦自然 唔會再喜歡 該版主 以及 該討論區,跑online!^+`8D2A;I2Q9p/r-u/{
只會 與其管治荒廢的版主 + 不討人喜歡的 技術/攻略區 共同滅亡,#a2}7R'b"i.W7D+_
無人會再 喜歡 您所講 假若那一天 的 技術/攻略區 而 發帖 / 拍片。

:l9V8]"K-S3}3f!K)K跑online/E!J6o/B;K7|

(a%x4W"v4_forum.talesrunner.com.hk[ 本帖最後由 馬高`  於 2012-11-4 21:06 編輯 ]

頂部
馬高` 
*幻想世界﹏- - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 465693
精華 1
積分 19858
帖子 10646
經驗 19858 點
讚賞 1166 點
答中 0 題
Bid 0 Points
閱讀權限 85
註冊 2011-12-31
角色 l0vEy0u200
伴侶 幻vbv
組織
物品 等待更新
來自  *幻想世界﹏-
狀態 離線
發表於 2012-11-4 21:21 資料 短消息 加為好友

跑Online Facebook專頁


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 21:06 發表 跑Online官方討論版*n.R!y2x/n4p0v*]![ O1H

)X+u9E+U+},q6p'V跑Online官方討論版0秒爆 改帖唔係亂黎?
8]1[$S&|"X;D#C$z$p H5@無人諗過佢連0秒爆都計bug
"O;x3d0v:r,t跑online無人諗過佢會改帖

!a;C5G2?8|!Tforum.talesrunner.com.hkam i right?forum.talesrunner.com.hk7\7G!k2i4w*g/?8G
跑Online官方討論版:B5G)J2F(a*@
bug 可能扣分 同鎖帖 我唔知阿望會改個版規改成點跑online B"w/z9o2o$b"O1R
但外掛的話 宜加已經係禁言處理
/}6C7^'P t(O-_!_7V禁左言你點反映你既不滿呢?
y3k*w:B7M7Q4k:r跑online去到外掛與技術交界跑online$K4r"_;Y+L(S!~&x
人體係1個例子 icegiant 係第2個例子
+K4A7[1G-}0K.|;K$i跑online又點判斷?3k/q.r-x1N
6W,m8f1y%Y,?&b9\6x9H
我無話佢唔理我地感受
C#G$j&{0M&J5k5`#U跑online每人表達方法都唔同"@+r;Z"b&Y:v/}6y
我鐘意行偏激路線 thats all

forum.talesrunner.com.hk0G.e!^,p*g,q%b

:S5P3k,I2[-V*e+c%^0秒爆 改帖 的確佢係無必要改帖標明,(我係最早個個講v_v)
&f/_:g0Y9f%|/\#D&D佢事後都開番呢個帖檢討番啦,跑online$v'b/S5^%o'| b
係~佢可能做錯左,跑online-O$|!v2L;p/j;}
但唔洗怪佢嫁,*d,d7V3C)J9z+_ O
佢都係人黎姐,
?7O(n&k2t:}跑online人總會有錯。
跑online2]&a$B(t!r

0]9k/I&}(@跑Online官方討論版事實我好早同阿望講過,跑Online官方討論版+u6e'b:p(h(W5s(R
技討 係無明確 影片版規的,
1R2w+t-c)u8b4w3Q跑Online官方討論版(如:官方討論區有壇規一樣)
%g,W;W'g;f%n2c4X跑online所以個d扣分規條,跑online9{7W6G(~*@
係唔清楚 、 唔全面。+D7a/A4A3k'{9\
我曾經問過 點解官方唔訂立一套影片準則介定所有bug / 外掛 / 技巧,(點樣扣分、扣分理由等等處理方法)
*W!h'X/C#v4h(a"Jforum.talesrunner.com.hk阿望話 官方管理員 指派得 阿望 做版主,跑Online官方討論版&i/a)[3b:Z4W
就不必操勞 官方管理員 等等‧‧‧理由
8s5Z0f#A+v2j.i5d(個個帖255左,意思可能有偏差)*如果有得睇番就好=_=

3j$y3e+y2^.C$tforum.talesrunner.com.hk跑online7_'w m1\:I9d7f

&v,N/p$]+{%][ 本帖最後由 馬高`  於 2012-11-4 21:26 編輯 ]

頂部
馬高` 
*幻想世界﹏- - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 465693
精華 1
積分 19858
帖子 10646
經驗 19858 點
讚賞 1166 點
答中 0 題
Bid 0 Points
閱讀權限 85
註冊 2011-12-31
角色 l0vEy0u200
伴侶 幻vbv
組織
物品 等待更新
來自  *幻想世界﹏-
狀態 離線
發表於 2012-11-4 21:42 資料 短消息 加為好友


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 21:34 發表
(}+j"Z$^.J$X跑Online官方討論版就係因為所有野都用呀望自己1個既判斷2~&W$a8\,I
先會有今次0秒爆=bug既鬧劇
Y"p0N7T2R/C+X)F7}改帖主流意見係點有眼睇 唔多講跑online3L6v#^(I/Q,X#a8T8_5_/V&P!Y
"z/e"q$n4T$V,R3g4Z6D
所有野都係基於阿望一人判斷之上)v3g*m6i!E:C%h4I
你講得岩呀
0^:}6K0@4O7r._forum.talesrunner.com.hk佢都係人 一定有誤判
#r#t8F.L6r8o(e3M誤判咁點?跑online)T!u"D.E.h2x(`2c)|9U

%{ `9v/V2T"~!e,k;d'G0?跑online宜加我唔係問緊佢點判斷?
,X!H7d4}7_'V9`forum.talesrunner.com.hk唔挑戰得既版主 同ML講既政府保皇有乜分別
3i1B2p!k0O跑Online官方討論版
-B5Y#?4R)`:{+d/G~(開始離題區)~
.z*o/H;h6r#Z0g Q跑Online官方討論版外掛又點計呀跑online5I%d*I'o&a%e;m7g1m
你話直接沖終點我就可以分得到
#x;{'Z$c7x7o'f$O+V跑online偽裝dj呢?forum.talesrunner.com.hk*a1g%S6H"h3b#L,F |3^
假dj真外掛呢?跑online9m$b-_1`9t6e#~

j-D9`"G)f7d ^#e1f1j6t呢堆野應該問番 官方管理員 / 官方。
4l.u&n+B+K#W9O跑online問我都無用v_v
(P!?1k6B6~6?;C0C-[7D2v跑online我又唔係遊戲代理 / 個方面既專家v_v

頂部
ianfunghk (Luck~)
頭文字DJ - 版主
Rank: 5Rank: 5
點DJ?你用文字寫到你點行路嗎? . ...


UID 83160
精華 0
積分 7192
帖子 5731
經驗 7192 點
讚賞 215 點
答中 0 題
Bid 0 Points
閱讀權限 85
註冊 2007-6-18
角色 人體飄移
伴侶
組織
物品 1 件
專業討論區會員x1
來自 香港
狀態 離線
發表於 2012-11-5 01:09 資料 短消息 加為好友
回復 #51 @kb跑人 的帖子

可能你睇留左我係話曾經+聽人講過跑online:~.A'H+^(`-P6M9^.m1?
明顯唔係我本人現在既立場啦跑online&g5~(?5{&h
我估你睇留左以為我反對版主啦跑online)J;m3M*?4A$K
錯啦,我只係想佢中性D
8G)K8Y!R8w跑online
1K)_$W1| r!h'D'{(W跑Online官方討論版其實我既建議我覺得幾好丫9],X;I8H)[0N'w
中性咁寫我用過零秒爆/a#?,K;{'M5F5c!f"K
咁如果我用過就係事實丫
#I/q$t-G9z.?)V$q1_/dforum.talesrunner.com.hk咁寫出黎就方便讀者唔洗播片都知道大約內容係咩跑online%r8C1g#}6y1Q-y c"O4_:?
唔Buy既咪唔洗睇囉
&p%f4{;q!f h7M4}跑Online官方討論版Buy既咪睇下學下人邊個位做到零秒爆囉
,E&F9T/R.D,H*X%X%f#T3z6?
如果立場係中性的話
$P/? ~:j6?,]:E(i#Kforum.talesrunner.com.hk我覺得寫我用左六十下DJ無問題
6C*V.d)E*C7K;y7w;R5c跑online睇個個覺得係無可能咪唔好睇囉跑online;B O f;J"w3~0o%L%p
4I,E*A5w2f
覺得有可能既咪當係人生目標咁入去睇下囉
"]+J(Y2q7X;L$p1X跑online宜家有人五圈DJ啦
-F'j!Z*I$s!e8{3g,c跨欄都有人三圈到啦
.[.~0i:Z/J%Y3z8o!F可能就係睇到有其他人都做到
7V-A1^&r/F3a;p0L自己都要做到跑Online官方討論版-h7f!_;g"x1t!h6v'h
咁都係對某D人黎講有睇既價值呀


跑online-人體飄移DJ影片合集

最快 DJ 最多 最神 破記錄 極速競賽 記錄 簡易叔叔 跨欄 跑神之腿 最勁 Dash Jump 神人 最強 勁 人體 極限 簡易跨欄 神手
頂部
@kb跑人 (煦)
深藍天使鞋
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
五年中手的生涯


UID 296137
精華 0
積分 16269
帖子 18944
經驗 16269 點
讚賞 665 點
答中 0 題
Bid 0 Points
閱讀權限 50
註冊 2008-12-22
角色 kb跑人
伴侶
組織
物品 38 件
阿里巴巴勳章x13週年生日勳章x1我要騎乘!x1賤兔小丑勳章x2夏水戰
夏日戰x1擊敗版主之証x1抵抗邪惡的證書x1殘舊的鎖匙x20惡魔勳章x1
狀態 離線
發表於 2012-11-5 19:15 資料 短消息 加為好友 添加 @kb跑人 為MSN好友通過MSN和 @kb跑人 交談


QUOTE:
原帖由 好野要分享 於 2012-11-4 18:47 發表 forum.talesrunner.com.hk2^&P!G1[&D"v9D.x6~

*J:[8d9d+R6S$`7X#X%c你要執正字一定要講"bug" 好囉我宜加講緊bug 唔講外掛
D/D4q%E)F'a7T.q!y)Nforum.talesrunner.com.hk>>我仍然想講主觀同客觀既問題

1R.P'F7S6T/g;x.{毫無情感判斷=客觀
-M)})Y/\4n5i7\6I;G跑online系統上的設定=客觀
;o#`/q1J2Y)P*Z1s4S6f6_跑Online官方討論版我見到既係反車流程入面
"J'S-B5k%H&[跑online1.撞石角色硬直=系統設定跑online;I+N.M)R3_4Q"A
2.由於硬直狀態可被石推高=系統設定:_-s.J#V#K-X5w-\ R$Q)N
3.天花與車頂之間有空間=系統設定
;L j0y5e.p6l2{,k#z9v憑這三點而言,跳車合符系統設定0C!A4`$^+C

6p+V.R6p(L8]&o!c#G;G&j1c再講,你引用官方簡介做例子,其實完全唔客觀(^6u!f8s.y'B8l
小心避過車,火球,小心踩到"X"  通通官方都有講過
)^+o,k!w1`/P跑online咁撞石玩爆又係BUG?
0B4R'J.V!{"`/fforum.talesrunner.com.hk再講反0爆,我個人認為0爆係一種技巧,而且都係BUG+`&Y/R7F,R
系統設定=爆火時有需做動作的TIME LAG跑online%V)|4|2q#v8~
0爆到,係因為"掉下"、"復生+頂頭"等等的系統設定
.o&I1q3I.N1E/^5s/k u跑Online官方討論版覆蓋左"爆火時有需做動作的TIME LAG"
-@:x(M p%A0g3k:l!f4m跑online"覆蓋"的發生就係2項動作的衝突
6}7v9v#n$x/uforum.talesrunner.com.hk所以係BUG%N.V8H1e2W3]
+W f'q9E3i9M!F+l9`/k,Q
我認為閣下所講既並非客觀與主觀forum.talesrunner.com.hk6J*K/P5C(k*_
而係玩家與玩家之間主觀的觀點差異跑Online官方討論版0M0J!y'\.F#t \
換句話講係價值觀的問題跑Online官方討論版%[,k#o.H0K7n%E
跑Online官方討論版/]-e(y)`.p!@.{'e-A'?

QUOTE:
原帖由 ianfunghk 於 2012-11-5 01:09 發表 -n/L-[)o0p
可能你睇留左我係話曾經+聽人講過跑Online官方討論版7q4d#w6Y-Y3?(H+g
明顯唔係我本人現在既立場啦
-n4E#L#D-^*Zforum.talesrunner.com.hk我估你睇留左以為我反對版主啦跑online%q#a)c!{#a'I8K2{3|
錯啦,我只係想佢中性D跑Online官方討論版7V#M ?!C"^'l6m!l

,F,[;Q(|*S#x2T跑Online官方討論版其實我既建議我覺得幾好丫跑Online官方討論版:e']"R%b2o.U:N1W#k4e7`
中性咁寫我用過零秒爆跑Online官方討論版#M"E"r3t*J.M(n
咁如果我用過就係事實丫跑Online官方討論版3d$w/D:R!f;@4A6J"b(x
咁寫出黎就方便讀者唔洗 ...

/C/n3@,{"E0T
我仲諗左陣你做咩要覆我-_-跑Online官方討論版;Q#G3D#G:j'\3U
我諗係我搞左D誤會出黎跑online8p-\5o7S!g"s/C

(`+w'x*c%d,K,P#X.a:Z'M$_跑online解釋番,句野唔係向你做任何既指控的~_~跑online2e.Q%y3u3D*z
我單純係借"DJ是BUG"E個極端例子
,z&?/o"b.H"S,O.p%~%~)~跑Online官方討論版黎反映每次技討的討論都會發生極端化的意見分歧情況~_~
!w2Y8~(s(t-C/[forum.talesrunner.com.hk唔係對任何人講
7E A/t'w#t*D5k跑online跑online)~+F"k&Z%^8b9j5T;h
同埋拎左你黎舉例唔好意思~_~forum.talesrunner.com.hk+y'K$\#R+U4W!u
同樣個例子無任何眨意!\$l+Z-~+r)K,?
跑online2m;x5O.k `2H*o+L.{!\
[ 本帖最後由 @kb跑人 於 2012-11-5 19:19 編輯 ]

按圖入內~[SHOP]民間交易區專業品牌
頂部
Eclipse蝕
紫拖鞋
Rank: 3Rank: 3


UID 437109
精華 0
積分 544
帖子 272
經驗 544 點
讚賞 49 點
答中 0 題
Bid 0 Points
閱讀權限 23
註冊 2011-4-25
角色
伴侶
組織
物品 等待更新
來自 Taiwan
狀態 離線
發表於 2012-11-6 11:48 資料 短消息 加為好友
對於bug的定義 要問韓方
'O(X(a.X5@/L跑Online官方討論版
)Z5U4P%M;^(X&P"S1J%O跑online但對於加入註釋這點我不大同意)p'O"s&^.^'@
.d3K7u1r1i
首先 版主已經對bug都下了定義forum.talesrunner.com.hk%K0n2G [(D"M%[)~3j

#K4T*u%t,O9u.I+? q跑Online官方討論版然而韓方卻不一定是照著你的定義4}.X8^,A4Q6{
跑online:w)T#a!J,H9_.H/C4Q2Q/a(b
因此去補充所謂使用bug類型的技巧這點本身就有爭議;{$g#P6z;b;r7]:t&u#v"\

6H2Q9i2i;_就0秒爆還有DJ來講
,V0x+V4L6G5n9B,?跑online0n;_-H![)W*d2z
bug如果是指系統必然造成的漏洞
2u1G-\/b/R(e*m,[.@跑Online官方討論版4b't;K/H;J.\-B
那麼漏洞又該怎麼定義?一般結果?抑或是不合常理的結果?+[;o)W+Y,t%U"F

/d'e!l"@2O!C二段跳本身就是一個在現實生活裡面不可能發生的東西(i.e. 不合常理)5N5O-A3n7a-c-g+k"q,z
forum.talesrunner.com.hk3W4v#^$g/F$v&w
那麼又要怎麼去定義甚麼叫作合理,甚麼是不合理?
6k!J%}:{-g.M \/r D
;H3z$o7a;T難不成所有的技巧都是BUG?很明顯矛盾吧?+_&r&D;H1B"`2F'O$t#v
forum.talesrunner.com.hk!\:B&|5t7N(|$k'L0D:?&@,L
如果0秒爆真要修正 難不成人可以騰空站著?
#D2`$d4I%|:q.S"^/U4H'[跑online2S/F5[!\7D
---------------------------------------------------------------------------------跑online,h-j8c+q4d5m$A
跑online.e*[#}&m6@3`
然而bug裝很明顯就是bug
7Y$a5r.V0|2f6J
+_*m1Y;x(b0d$m原因簡單 雅琳裝是一件式裝備
6N/p4c6V9R(s:Z$c1N跑Online官方討論版
5F/g/o!T'_-x%i(r跑online怎麼可能人物套上雅琳又能穿下衣和鞋子?
"w.X;b)G*p
&q&~+s3r:q"]:{2\1~跑online再者,作為一個新地圖攻略的發表人跑online)E)_1_7S5z6w0r(Z/K3a#I

0n#H;b.z2y跑Online官方討論版怎又希望自己的帖子被版主冠上莫名其妙的「罪名」?,Z1Z.j:a)K+L

7k,c:j!z'A([*q)X跑Online官方討論版版主固然要執行版規
0r%L/W)L-t7c+Q)Z5{!_跑online跑online+A6e.T3K#}9`!U+b4`$b
但也要先取得大家的共識才行的吧?,}8W5J(m.L!p4J.B3j

4V0I"a/A6q*w1_2[;^5J跑online----------------------------------------------------------------------------------&Y%a&C;@0v#M
forum.talesrunner.com.hk%X6@/b!f9X
最後 辛苦你了版主

頂部


當前時區 GMT+8, 現在時間是 2016-10-27 12:50

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 0.587537 second(s), 6 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 聯繫我們 - 跑Online官方網頁 - Archiver